ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
აივ-ინფექცია/შიდსის სახელმწიფო პროგრამა
აივ-ინფექცია/შიდსის მართვის პროგრამის მოსარგებლეები არიან, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირები, იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტის არქონის მიუხედავად და უზრუნველყოფილი არიან მედიკამენტებითა და მკურნალობის პროცესში, ეროვნული გაიდლაინითა და პროტოკოლით განსაზღვრული, საჭირო სამედიცინო მომსახურებით.


სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლე ბრალდებულები/მსჯავრდებულები, მკურნალობის პროცესში საჭიროებისამებრ უზრუნველყოფილნი არიან კლინიკო-ლაბორატორიული და დაიგნოსტიკური კვლევებით, მედიკამენტებით, შესაბამისი პროფილის ექიმ-სპეციალისტთა კონსულტაციით, მსგავსად სამოქალაქო სექტორში მკურნალობაში ჩართული პაციენტებისა.
FaceBook Twitter